Prawo i bezprawie?

Ryszewko, Pyrzyce 2014

        W sytuacjach trudnych, beznadziejnych, niesprawiedliwych i wielkich absurdów szukamy wyjaśnienia, które pomoże zrozumieć, dlaczego tak się dzieje? Z tego powodu po raz kolejny sięgnęłam po książkę „Zapiski więzienne” kard. Stefana Wyszyńskiego.

        W roku 1955 kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski pisał: „Każde zarządzenie musi się opierać o Konstytucję i ustawę. Inaczej jest to zwykła samowola, która daje pole do nieograniczonych nadużyć. Wszystko, co robicie ze mną, jest nadużyciem, gdyż jest stekiem wyjątkowych zarządzeń. Zresztą idzie mi i o sam sposób załatwiania sprawy. Co ja wam zrobiłem, byście w ten sposób ze mną postępowali?
Mimo upływu wielu lat i zmiany wszystkiego dookoła, tak przynajmniej wydawało mi się do niedawna, pewności czy prawdziwa zmiana nastąpiła już nie mam.
Jaka jest dziś demokracja i praworządność?


reklama
     

        Pytanie „Co zrobił MOS w Ryszewku, że jest tak tępiony przez Zarząd Powiatu Pyrzyckiego?” pozostawiam otwarte, a poniższe do oceny czytelników. Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zainwestowało własne środki finansowe w utworzenie placówki ( ok. 1 mln zł). Środki te pozwoliły utworzyć placówkę, która wspomagać będzie dzieci z trudnościami w nauce i zachowaniu, będzie narzędziem wspomagającym proces edukacyjny i wychowawczy w szkołach. Utworzonych zostało 26 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty.

        To, że ogrom włożonej przez członków Stowarzyszenia pracy i zainwestowanych środków finansowych nie znalazło uznania przez Zarząd Powiatu Pyrzyckiego w osobie Pana Starosty Wiktora Tołoczki oraz Jego zastępcy Pana Roberta Betyny świadczy jedynie jak postrzegane są tego typu inicjatywy przez obecne władze powiatu.

        Z pewnością jest to przestroga dla innych organizacji pozarządowych i potencjalnych inwestorów, nie tylko z powiatu pyrzyckiego. Funkcjonowanie tego typu placówki pozwala ściągnąć do powiatu z budżetu centralnego dodatkowe pieniądze, które są tutaj wydawane. Dziś próbuje się zamknąć ośrodek w Ryszewku, jutro może to spotkać inną placówkę oświatową, a pojutrze może kolejny oddział szpitalny? To jest metoda i sposób na ratowanie budżetu przez Zarząd Powiatu Pyrzyckiego? Zlikwidować!

        Za całkowicie pozbawione podstaw prawnych instytucje wyższych szczebli uznały wstrzymywanie wypłaty dotacji dla MOS w Ryszewku. Tego rodzaju, pozbawione podstaw prawnych wstrzymywanie należnych MOS w Ryszewku środków jest zachowaniem nie tylko bezprawnym, ale także narażającym Ośrodek na poważne szkody. MOS w Ryszewku prowadzi działalność statutową i ponosi w związku z tym wydatki związane chociażby z wyżywieniem dzieci tam przebywających, koszty samego ogrzewania, wody i ścieków są olbrzymie. Odmowa wypłaty należnych Ośrodkowi sum nie tylko poważnie utrudnia prowadzenie działalności przez Ośrodek, ale jest działaniem mającym na celu zaszkodzenie działalności Ośrodka i osobom go prowadzącym – jednak w żadnej sytuacji za błędy dorosłych nie mogą płacić dzieci. Tak jednak jest w tym przypadku – za pozbawione podstawy prawnej zaniechanie przez starostwo wypłaty należności na rzecz MOS w Ryszewku i naruszenie tym samym dyscypliny finansów publicznych, straty mogą ponieść dzieci – dzieci potrzebujące wsparcia, dzieci które zaklimatyzowały się w Ośrodku, trafiły do niego, bo potrzebują terapii i odpowiednich metod edukacji.

        W pismach składanych na ręce Pana Starosty dyrekcja MOS w Ryszewku wielokrotnie pytała o podanie przyczyny niewypłacania należnej placówce dotacji. Odpowiedzi (różnych i wzajemnie sprzecznych) było kilka, w zależności kto jej udzielał i komu. Warto zauważyć, że każdy z członków Zarządu podawał inną odpowiedź! Zaskakująca jest jednak wypowiedź Pana Starosty R. Betyny, z której wynika, że już w ubiegłym roku wiadomym było dla niektórych pracowników, że placówka nie rozpocznie działalności, zatem nie podjęto działań w zakresie zabezpieczenia placówce należnego finansowania. Wystarczyło napisać odpowiednie pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby otrzymać subwencję z Warszawy, a następnie przekazać w formie dotacji dla Ośrodka, tak jak to się czyni wobec wszystkich placówek oświatowych w powiecie. Niezabezpieczenie należnego placówce finansowania w tej sytuacji oznacza, że Zarząd Powiatu nie dopełnił obowiązku i zwyczajnie złamał prawo.

        Jednak udzielając już wywiadu dla Kuriera Szczecińskiego Pan Starosta R. Betyna informuje czytelników, że Starostwo posiada zabezpieczone środki finansowe na działalność MOS w Ryszewku, jednak nie może ich przekazać, ponieważ placówka w ich przekonaniu nie działa.

        Z kolei w piśmie z dnia 20. 08.2014 roku w imieniu Zarządu Powiatu Pan Starosta R. Betyna oświadcza, że środki finansowe na funkcjonowanie placówki nie zostały zabezpieczone, ponieważ nie mieliśmy prawa złożyć wniosku o naliczenie dotacji na rok 2014 z uwagi na to, że Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii był dopiero w trakcie rejestracji. Ponadto w trakcie spotkania w tutejszym Starostwie w dniu 15.09.2014 r., na moje pytanie co w chwili obecnej (tzn. po decyzji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, która jednoznacznie stwierdza, że ośrodek w Ryszewku działa) jest podstawą niewypłacenia zaległej dotacji Pan Starosta R. Betyna poinformował, że uzasadnienie zawiera pismo Zarządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia 20 sierpnia 2014 roku i dodaje, że: „mam nadzieję, że pozostali członkowie Zarządu podzielą moje zdanie”. Wypowiedź ta oznacza, że przywoływana treść pisma nie była znana pozostałym członkom Zarządu.

        Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku wniosek o naliczenie dotacji na rok 2014 został przez tutejsze Starostwo przyjęty i Starostwo zarejestrowało Ośrodek jako pełnowymiarową placówkę rozpoczynającą działalność od 1.06.2014. Nie ma i nie było zatem żadnych przesłanek do tego, aby dziś twierdzić, że wniosek został złożony bezprawnie. Gdyby tak się stało, to obowiązkiem Starostwa było sprawdzenie poprawności złożonego wniosku i możliwość odmowy jego przyjęcia, a tak się nie stało.

        Zwracam uwagę na pewne niekonsekwencje w działaniu Starostwa Powiatowego:

1) Zleca się przeprowadzenie kontroli wydatków placówki, w trakcie kontroli 16. 07.2014 roku, powołując się na Uchwałę Rady Powiatu nr XXVI/145/13 z 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, żąda się od nas dokumentów finansowych na co wydano dotację, której ośrodek nie otrzymał, żąda się też kopii rachunków, by

2) 20 sierpnia 2014 roku poinformować nas o tym, że nie mamy prawa do dotacji, ponieważ złożony wniosek o naliczenie dotacji na rok 2014 był bezprawny.

       Również brak informacji o placówce w Systemie Informacji Oświatowej w ubiegłym roku (co często podnoszone jest w publicznych wypowiedziach) nie zwalnia organu rejestrującego placówkę z obowiązku przekazania należnej dotacji, co potwierdza także otrzymane pismo z MEN.

        Dziś już wiemy na pewno, że Starostwo Powiatowe w Pyrzycach nie dopełniło obowiązku i w stosownym terminie nie wystąpiło do MEN o dodatkowe środki finansowe, mimo, że otrzymali informację przypominającą o tej możliwości (pismo MEN z dnia 4 marca 2014 r.).

        Skutki niedopełnienia obowiązków próbuje przerzucić się na MOS w Ryszewku, podając przy okazji nieprawdziwe informacje do publicznej wiadomości.

        W piśmie MEN z dn. 2.10.2014 r. kierowanym do Pana Starosty jest napisane: „…jednostka samorządu terytorialnego nie może zaniechać realizacji ustawowego obowiązku dotowania szkoły lub placówki, uzasadniając to np. nieotrzymaniem dodatkowych środków z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej”.

        W opinii Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (pismo adresowane do Pana Wojciecha Kuźmińskiego Przewodniczącego Rady Powiatu z dn. 30.09.2014) zauważa się, że działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach budzą wątpliwości co do równego traktowania, określone w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania, który przyjęty został przez RP, na podstawie ustawy z dnia 3.12.2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania.

         Na pytanie skierowane do Pana Starosty Wiktora Tołoczki co jest powodem niewypłacenia należnej dotacji na wychowanków, odpowiedź jest następująca: „…to ja jestem organem decydującym, czy dotacja się należy czy nie….”.
W moim mniemaniu regulują to stosowne przepisy, a rolą Starosty jest ich przestrzeganie i respektowanie.

       Zamiast zakończenia

        Ponieważ, ani Zarząd Stowarzyszenia prowadzący Ośrodek, ani dziennikarze zainteresowani sprawą nie są w stanie uzyskać informacji co jest faktycznie powodem niewypłacania pieniędzy należnych Ośrodkowi, nasuwają się dwie proste odpowiedzi. Po pierwsze: przepychanki prawne ze strony Starostwa są jedynie „graniem na czas”, albo po drugie: Starostwo może naprawdę nie ma tych pieniędzy, ponieważ już zostały wydane na inne cele, o których z jakichś powodów nikt nie chce mówić.

        „Zapiski więzienne” to przede wszystkim świadectwo ogromnego poczucia krzywdy i niesprawiedliwości, ale również bezsilności. My wszyscy, którzy związani jesteśmy z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Ryszewku, dziś czujemy się tak samo.

       Czy zatem w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach zmieniło się coś od 1955 roku? O czym świadczy fakt, że odpowiedzią Pana Starosty W. Tołoczki na list otwarty rozgoryczonych pracowników ośrodka jest zgłoszenie zawiadomienia do Prokuratury na dyrekcję Ośrodka? Czy tak ma wyglądać demokracja, sprawowanie władzy i zarządzanie społeczeństwem, z którego wywodzą się samorządowcy, a którzy nie czują żadnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje?

Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku
dr Beata Skubiak

Ps. Bezpartyjna

38 odpowiedzi na Prawo i bezprawie?

 1. Anonim pisze:

  widać że wybory tuż tuż:)

 2. anonim pisze:

  już w niedziele mieszkańcy podziękują NIE GŁOSUJĄC NA NICH. TO BĘDZIE KONIEC PYRZYCKIEJ PO, aż miło popatrzeć !

 3. Anonim pisze:

  Dopóki sprawą nie zajmą się media (nie mam na uwadze lokalnych) dopóty Tołoczko, Betyna i inni wciąż czuć się będą wielkimi na prowincji. I nic się nie zmieni.

  • Dawid pisze:

   Ta Pani Skubiak niech przestanie :Biadolic i pie…. farmazony ,z wiarygodnego zródła wiem ze w :Mos nie jest tak rózowo jak pisze p.Skubiak po prostu chce zrobic kase kosztem dzieci i układów z :Burmistrzem i to jest cała prawda ,nie popieram ani :Tołoczki ora innych popapranców jestem bezpartyjny ale mam swoje zdanie …

   • Cancer pisze:

    Dawid przedstaw to „swoje zdanie” bo to ciekawe. Z tego co piszesz wynika, żę masz nowe informacje, dotyczące zwłaszcza tych układów. ŚMIAŁO bez obaw. A i jeszcze jedna uwaga, może ją zrozumiesz – odrobina SZACUNKU dla kobiet. „Ta Pani Skubiak” ma tytuł doktorski, a TY robisz podstawowe błędy ortograficzne i interpunkcyjne.

    • Anonim pisze:

     Tytuł doktora to nie wszystko. To tylko papier. Bywa, że ludzie z tytułami mniej znaczą niż ci, którzy robią błędy.

    • Dawid pisze:

     No cóż prawda czasem :zaboli pouczacie mnie o :błędach jacy wy jesteście :wykształcenie no no !ja dalej uważam ze :Tytuł Doktorski to nie wszystko i podtrzymuje zdanie że :Pani Skubiak razem z:JM Olechem chce zbić szybko ,kasę wykorzystując okazje !

 4. Anonim pisze:

  Hahaha bezpartyjna. Właśnie widać!

 5. xyz pisze:

  przecież przekazanie pieniędzy na mos to mniej pieniędzy na nasze szkoły,

 6. Anonim pisze:

  Dobrze że taka osoba jak pani dyrektor Skubiak otworzyła taki ośrodek, jest on bardzo potrzebny, a dodatkowo ludzie maja prace, pani dyrektor proszę walczyć, pieniądze sie wam należą i myśle ze to tylko kwestia czasu.

 7. .... pisze:

  Wystarczy pójść w niedzielę do urn wyborczych i z rozwagą wybrać z listy chętnych do starostwa osoby które nie są powiązane z Tołoczką,Betyną i osobami zasiedziałymi w starostwie.Pan (były)Starosta (mam nadzieję)Tołoczko od dawna nie zajmuje się problemami Pyrzyc. CZAS TO ZMIENIĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 8. xyz pisze:

  bezpartyjna pisze do niezależnego portalu do redaaktora, który nie jest kandydatem partyjnym w wyborach!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 9. .... pisze:

  XYZ-tobie się chyba wszystko pomieszało przed tymi wyborami i za bardzo czepiasz się szczegółów.Ja i myślę większość osób czytało poruszający list pani dyrektor MOS do wszystkich mieszkańców.

 10. xyz pisze:

  co masz konkretnie na myśli? co się pomieszało?

 11. MMA Pyrzyce pisze:

  będą 4 walki 8 zawodników i 2 zawodniczki. Pierwszy do walki wchodzi pawian łuszczyk kontra klukowski. Walką wieczoru miszcz wagi lekkiej obecny posiadacz pasa federacji pyrzyckiej jm Olech kontra były mistrz 3-krotny posiadacz pasa Lipiński. Gościem specjalnym Podziński były mąż walczącej damy ślicznej Marzenki od lusterka. Podzińska-Kordaczuk. Poleje się krew i pot. Relacjonować będą trzy redakcje. Zapraszamy 🙂

 12. ....? pisze:

  MMA Pyrzyce co jarasz czas się uszczypnąć w dupsko i obudzić.

 13. Anonim pisze:

  Skład reprezentacji Polski na mecz z Gruzją:

  Polska: Wojciech Szczęsny – Łukasz Piszczek, Łukasz Szukała, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk – Grzegorz Krychowiak, Krzysztof Mączyński – Kamil Grosicki, Sebastian Mila, Arkadiusz Milik – Robert Lewandowski

 14. nikita pisze:

  Ile z tych 26 etatów dostali mieszkańcy naszego powiatu? Podobno pracują tam przyjezdni.

 15. piotrek pisze:

  Witam
  podpowie ktoś jaką wybrać najlepszą oferte na internet ? ulica słoneczna (netia i tp odpada bo tu max 6mbit) interesuje mnie przedzial 10-20 Mb i w góre w przedziale do 80zł, stacjonarny. z góry dzieki za odpodwiedzi

 16. Joda pisze:

  Bardzo prosty wniosek z tej sprawy się nasuwa Pani Dyrektor nie jest z układu a to w powiecie pyrzyckim i gminie jest normą, po prostu JAKA GMINA TAKI POWIAT OJOJOJ!!!!!!!!!!!
  P.S.
  Pani Dyrektor muru głową Pani nie przebije chyba że będzie się Pani nazywać TOM………..cz!!!!!!!

 17. Berta pisze:

  Oświećcie mnie:jak się robi kasę na MOSach? Może warto założyć drugi, jak to taki świetny interes?

 18. Anonim pisze:

  plajta czerwonych krasnali wystarczy włączyć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.