NIEBIESKA LINIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

       Od 1 stycznia 2011 roku zmieniły się zasady funkcjonowania telefonu interwencyjno – informacyjnego dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przypadków, gdzie sprawcą przemocy jest osoba uprzednio skazana za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby wobec członka rodziny.

        Nowe zasady funkcjonowania Niebieskiej Linii (numer telefonu 0 801 12 00 02) weszły w życie na mocy porozumienia Komendanta Głównego Policji z Ministrem Sprawiedliwości i Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od 1 stycznia 2011r obsługę telefonu prowadzą konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Zgodnie z porozumieniem mają oni obowiązek powiadomienia właściwej dla miejsca zdarzenia jednostki Policji, jeżeli z uzyskanej informacji wynika uzasadnione przypuszczenie stosowania przemocy w rodzinie. W szczególności dotyczy to przypadków, kiedy sprawcą przemocy jest osoba karana w przeszłości za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby na członku rodziny, lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że sprawca narusza zakazy i nakazy nałożone na niego przez sąd.

        Podpisane porozumienie przewiduje też ścisłą współpracę pomiędzy Policją a kuratorami sądowymi w przypadku zatrzymania przez Policję sprawcy przemocy, co daje możliwość dokładniejszego monitorowania zachowań i sposobu realizacji nakazów i zakazów sądowych nałożonych na sprawcę.

        Wszystkie wprowadzone porozumieniem zmiany mają na celu usprawnić działania podejmowane przez instytucje odpowiedzialne za niesienie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Rzecznik Prasowy KPP Pyrzyce
st. sierż. Daniel Skrzypczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.