Kategoria wpisow: OPS Pyrzyce

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

        Gmina Pyrzyce – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, w związku z realizacją projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, oraz realizując zasadę konkurencyjności, ogłasza nabór na stanowisko: