BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE PYRZYCKIM

        Od kilku miesięcy Komendą Powiatowej Policji w Pyrzycach kieruje  mł. insp. Piotr Ostrowski, który tak podsumowuje ten okres:
–  Przede wszystkim był to  okres ciężkiej pracy, zarówno w obszarze wewnątrz organizacyjnym jak i tym związanym z utrzymaniem ładu i porządku publicznego w powiecie pyrzyckim. Z chwilą dokonania przeglądu kadr, wprowadziłem nowy system nadzoru nad pracą policjantów i pracowników cywilnych oraz wdrożyłem czytelny system komunikacji. Jest to też okres niepokoju i niepewności policjantów w związku z pracami nad zmianą ustawy emerytalnej dla służb mundurowych. Na fali tych niepokojów kilkunastu policjantów w listopadzie złożyło raporty o zwolnieniu ze służby w policji w związku z nabyciem praw emerytalnych. Uzupełnień kadrowych po nich dokonamy po 1 lipca tego roku tj. po zakończeniu Euro 2012.ZOBACZ WSZYSTKO
reklamaPanie Komendancie  jakie zagrożenia przestępcze najczęściej występują w powiecie pyrzyckim ?  

–    Do głównych obszarów zagrożeń  zaliczę przede wszystkim przestępczość pospolitą  tj. kradzieże i kradzieże z włamaniem. Obserwuje się wysoki poziom zjawisk chuligańskich, a wśród tych przestępstwa uszkodzenia mienia, wandalizm i dewastacja. Innym poważnym rodzajem przestępstw  to przemoc w rodzinie. Patologie i duża liczba rodzin dysfunkcyjnych są zjawiskiem dość często występującym w naszym powiecie. W drugim półroczu minionego roku doszło do wielu wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym (8 ofiar) , oraz ujawniono wiele przypadków kierowania pojazdami  pod wpływem alkoholu.

Niewątpliwie kierowana przez pana jednostka podejmuje działania aby zapobiec tym przestępstwom.
–   Ma pan rację, jednak jest to proces złożony. Przede wszystkim zaczęliśmy od rzetelnej analizy zagrożeń bezpieczeństwa, mapy rejonów najbardziej zagrożonych. Do niej dopasowujemy dyslokację służby oraz wdrażamy efektywną i sprawną organizację pełnienia służby policjantów. Do ustalenia pełnego poziomu zagrożenia i potrzeb społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nie są tylko dane statystyczne którymi dysponuje  policja. Niezbędne jest odczucie i opinia społeczeństwa. Dla mnie jest to najważniejszy czynnik i miernik oceny pracy policji. Dlatego też organizuję spotkania w gminach powiatu, gdzie spotykam się z przedstawicielami władz samorządowych, sołtysami i mieszkańcami. W mojej ocenie budowanie systemu bezpieczeństwa w powiecie to nie tylko współpraca z podmiotami instytucjonalnymi, ale także współpraca ze społecznością lokalną. Dialog społeczny w tym zakresie jest elementem niezbędnym do tworzenia obszarów  działania i kierunków pracy policji. W odniesieniu do podjętych już działań dotyczących przestępstw w ruchu drogowym, muszę wskazać i powiedzieć, że są one realizowane przez pyrzycką policję z pełnym zaangażowaniem i determinacją. Niechlubne dane statystyczne, a w szczególności dwa głośne wypadki drogowe pod  Żabowem i w Lipianach  w których zginęło pięć osób, determinują zwiększenie efektywności kontroli patroli policyjnych na drogach wobec kierujących. Prowadzimy systematyczne kontrole bezpieczeństwa w ruchu drogowym, między innymi sprawdzamy miejsca przejść dla pieszych, sposób ich oznakowania i oświetlenia. Kontrolujemy zachowania uczestników ruchu drogowego np. „ Telefon”, „Pasy” Często kontrolujemy przewoźników busami i autokarami.

Ciekawi mnie kto wspiera was w postawionych zadaniach i z kim współpracujecie.
–  W zadaniach tych wspiera nas Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie kierując policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji do pełnienia służby na  naszych drogach. Współpracujemy także z innymi podmiotami poza policyjnymi m.in. ze Strażą Międzygminną  a także Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Szczecinie. Działania tych służb skupiają się głównie na kontroli tonażu i przewożonych ładunków przez pojazdy po tzw. „starej trójce”. Jest to kolejny problem przemieszczania się 40-tonowych tirów przez Pyrzyce, które to pojazdy omijają płatną drogę szybkiego ruchu S-3.
W obszarze przemocy w rodzinie jako  policja wdrażamy procedury „ Niebieskich Kart”, współpracujemy z Prokuraturą Rejonową w  Pyrzycach i Sądem Rodzinnym w Stargardzie Szczecińskim. Nie można także zapomnieć o  dobrej współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej czego doświadczyłem przy obsłudze zdarzeń drogowych. Cenię moich kolegów z bratniej służby mundurowej za profesjonalizm i wzajemną pomoc. Na bieżąco  współdziałamy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, gminnymi Komisjami Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W stosunku do sprawców przemocy w rodzinie występujemy z wnioskami do prokuratury o zastosowanie przez sąd środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego  aresztowania. W zakresie edukacji wyznaczamy zadania dzielnicowym, aby edukowali osoby dotknięte przemocą w rodzinie o procedurze prawnej, przez to podnosimy poziom świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, reakcjach i działaniach tam gdzie występuje przemoc w rodzinie.

Ja tak myślę, że utrzymanie bezpieczeństwa w powiecie to jedno z głównych zadań dla władz powiatowych i gminnych. Panie Komendancie, jak ta współpraca z samorządowcami naszego powiatu wygląda.
–  Od samego początku współpraca z władzami samorządu powiatowego i samorządów gminnych układała się na dobrym poziomie. Widać, że ze  starostą pyrzyckim oraz burmistrzami miast i wójtami  gmin łączy nas jeden mianownik, a mianowicie „ poczucie bezpieczeństwa jest determinantem przesądzającym o jakości życia i rozwoju społeczeństwa w powiecie pyrzyckim”. Ze strony władz samorządowych podejmowane są działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego. Wymienię choćby kilka z nich:. Na początku roku starostwo przekazało nam zakupione narkotesty, niezbędne urządzenia do badania głównie osób kierujących pojazdami mechanicznymi. Wkrótce za zgodą  nadinsp.Wojciecha Olbrysia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, zostaną skierowani policjanci z Oddziału Prewencji Policji  do pełnienia służby na terenie powiatu. Koszt utrzymania i wyżywienia pokryje starostwo pyrzyckie. Dobrze także układa się współpraca z wójtami gmin, którzy  również deklarują wsparcie w działaniach naszej policji. Dla przykładu wójt gminy Przelewice, nieodpłatnie udostępnił dzielnicowym z posterunku policji w Lipianach pomieszczenie służbowe w Urzędzie Gminy, tak aby policjanci mogli przyjmować na miejscu interesantów. Z kolei mieszkańcy  nie muszą przyjeżdżać na przesłuchania do Lipian bądź Pyrzyc. Te przykłady wskazują, że policja pyrzycka w budowaniu bezpieczeństwa jest mocno wspierana, co rokuje na bezpieczniejsze życie mieszkańców naszego powiatu

Z Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach mł. Insp. Piotrem  Ostrowskim  
rozmawiał August Kimbar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.