PRZEDSTAWICIEL PSZCZELARZY Z POMYSŁAMI

Szanowni Państwo,
jako kandydat do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego mam wiele pomysłów na rozwój regionu. Prowadzę rodzinne gospodarstwo pasieczne, działam również społecznie w różnych strukturach Polskiego Związku Pszczelarskiego. W 2007 roku rozpocząłem działalność jako wiceprezes WZP w Szczecinie, dążąc do poprawy standardów działalności regionalnych pszczelarzy. Wspieram liczne działania w celu pozyskania nowych źródeł finansowania dla pszczelarzy oraz poprawy stanu środowiska naturalnego powiatu pyrzyckiego. Będąc producentem produktów pszczelich. Mam bezpośredni kontakt z ludźmi z różnych środowisk, dzięki czemu poznaję potrzeby mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Wraz z małżonką Ewą Kustosz jesteśmy  wytwórcami produktu tradycyjnego „Miody Przelewickie”. Uczestniczymy w różnego rodzaju wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych wystawach, targach, imprezach cyklicznych, dzięki czemu nawiązujemy nowe znajomości oraz zdobywamy nowe doświadczenia. W 2011 roku zostaliśmy wpisani na listę członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego, należymy do Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Od 2013 roku jestem bardzo mocno zaangażowany w działalność przeciwko budowie ferm norek amerykańskich w województwie zachodniopomorskim, w szczególności na terenie Gminy Przelewice i Lipiany. W chwili obecnej w miejscowości Płońsko realizuję m.in. projekt pn. Budowa ścieżku tradycji pszczelarskiej „Pszczelarstwo dawniej i dziś”, współfinansowanego w ramach PO RYBY 2007-2013.  Moją wieloletnią działalność społeczną popiera Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

Znając potrzeby mieszkańców regionu oraz możliwości samorządowe będąc członkiem sejmiku województwa zachodniopomorskiego będę dążył w szczególności do utworzenia Regionalnego Szlaku Turystyczno – Historycznego „Doliną Rzeki Płonia” promującego walory przyrodniczo – turystyczno- historyczne gmin znajdujących się w obszarze Doliny Rzeki Płonia, w tym: Pełczyc, Barlinka, Przelewic, Pyrzyc, Warnic, Bielic, Dolic, Kobylanki, Starego Czarnowa, Stargardu Szczecińskiego. W perspektywie utworzenia takiego szlaku jest  powstanie ścieżki wodnej na jeziorze Płoń wraz z odtworzeniem dawnych plaż i przystani: Kluki – Oćwieka, Przelewice – Kłodzino, Czartowo, Żuków – Karsko, Lubiatowo przy Kanale Płońskim, dokonanie rewitalizacji zabudowy folwarcznej przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach oraz utworzenie regionalnej ścieżki rowerowej i nording walking łączącej gminy: Pyrzyce – Przelewice- Barlinek wraz ze ścieżką dydaktyczną przy Jeziorze Płoń. Szczególny nacisk zamierzam kłaść na poprawę stanu infrastruktury drogowej powiatu pyrzyckiego, która jest największą udręką mieszkańców oraz osób odwiedzających nasz region. Ponadto w ramach swojej pracy na rzecz społeczeństwa Polski Zachodniej będę wspierał działania mające na celu ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego, pozyskiwania środków finansowych na edukację ekologiczną. Będę wspierał działania promujące tradycje pszczelarskie, lokalne inicjatywy integrujące mieszkańców regionu na poziomie gmin, powiatów i województwa. Jako członek sejmiku województwa zachodniopomorskiego będę postulował o realizację potrzeb rolników z terenu powiatu pyrzyckiego. Istotnym elementem mojej działalności będzie podkreślenie atrakcyjności obszarów wiejsko-gminnych poprzez poszukiwanie nowych perspektyw finansowych i promocyjnych.

Z wyrazami szacunku

podpis

kustoszdl