Nie zapomnij o obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika.

          Straż Miejska w Pyrzycach przypomina o obowiązku właścicieli posesji dotyczącym sprzątania przyległych do nieruchomości chodników. Obowiązek ten spoczywa również na zarządcach wspólnot.

Kto powinien sprzątać chodnik?
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje właścicieli nieruchomości do sprzątania chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, czyli poza ich posesją. Nie zawsze jednak właściciele poprawnie interpretują, kiedy do tego są zobowiązani, w jakim zakresie mają wykonać ten obowiązek, kiedy są zwolnieni z tego obowiązku oraz jakie mogą być konsekwencje jego niedopełnienia

Przepis prawny.

W Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) wskazuje się , że właściciele muszą dbać o czystość i porządek na swoich nieruchomościach. Należy jednak zwrócić uwagę, że obowiązki właścicieli nieruchomości związane z zapewnieniem porządku i czystości wykraczają poza teren ich posesji. Właściciele nieruchomości zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy są również zobowiązani do utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.


reklama

Kogo dotyczy obowiązek sprzątania chodnika. 

Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy obowiązek sprzątania chodnika dotyczy nie tylko właścicieli nieruchomości w rozumieniu, jaki prawo przypisuje temu pojęciu, gdyż ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiera własną definicję pojęcia właściciela nieruchomości. Dla potrzeb tej ustawy przez właścicieli nieruchomości należy więc rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy, w przypadku, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1892) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Ponadto należy zwrócić uwagę, że powyższy obowiązek dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Zatem bez znaczenia jest, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana czy nie, czy właściciel mieszka na posesji czy nie, oraz czy nieruchomość ma charakter mieszkalny .

Co to jest chodnik. 

Wielu właścicielom nieruchomości problem sprawia określenie, którą część nieruchomości sąsiedniej mają zobowiązani są uprzątnąć, a zatem co jest a co nie jest chodnikiem? Chodnikiem w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest wydzielona część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Należy zwróć uwagę, że zobowiązanie do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń nie dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, do których granic bezpośrednio nie przylega chodnik. Zdarza się, że do nieruchomości przylega droga, ale nie ma ona chodnika, wówczas powyższy obowiązek nie ma zastosowania.

W sytuacji, gdy do nieruchomości przylega trawnik, który stanowi zwyczajowe przejście dla pieszych, które jednakże nie jest wydzieloną częścią drogi publicznej, nawet, gdy przejście to przebiega wzdłuż granic nieruchomości, w takim przypadku nie można takiego przejścia uznać za chodnik zgodnie z definicją ustawową i nie istnieje obowiązek po stronie właściciela nieruchomości do jego uprzątnięcia.


reklama
     

 Obowiązki właściciela.

Należy też zwrócić uwagę na zakres obowiązków, jaki ustawa nakłada na właściciela. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy właściciel jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika przyległego do jego nieruchomości, czyli zobowiązany jest do sprzątania. Przepis ten poza sprzątaniem nie nakłada żadnych innych obowiązków na właściciela w stosunku do chodników przyległych do jego nieruchomości.

W przypadku chodników położonych na nieruchomości wspólnej wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do ich naprawy lub wymiany nawierzchni, natomiast w przypadku chodników przyległych do jej nieruchomości, których wspólnota nie jest właścicielem, ustawa takich obowiązków nie przewiduje.

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany sprzątać dróg publicznych. Do właściciela nie należy też sprzątanie tych części chodnika, które stanowią przystanki autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe oraz są wydzielone krawężnikami lub oznakowaniem torowisk tramwajowych przyległych do ich nieruchomości. Tym zajmują się przedsiębiorcy użytkujący przestrzeń służącą komunikacji publicznej.

Oczywiste jest, że właściciel nieruchomości sąsiadującej z chodnikiem ma obowiązek go odśnieżać, usuwać lód i błoto. Problem pojawia się przy próbie określenia definicji „inne zanieczyszczenia”. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nie definiuje tego pojęcia. Definicję zanieczyszczeń znajdziemy natomiast w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 266, z późn. zm.).

Zgodnie z tą definicją przez zanieczyszczenie rozumie się emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska lub kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska. Zastosowanie tego pojęcia do obowiązków właściciela wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w pewnych granicach zakreśla, jakie zanieczyszczenia właściciel powinien z chodnika usunąć.

Właściciele, jakich nieruchomości są zwolnieni z obowiązku.

Oprócz takich nieruchomości, które nie graniczą bezpośrednio z chodnikiem, należy wyróżnić dwa przypadki, gdy właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku sprzątania chodnika. Po pierwsze zdarza się, że chodnik usytuowany jest wprawdzie wzdłuż nieruchomości, ale nie jest położony bezpośrednio przy jej granicy.

Taka sytuacja ma miejsce, gdy do nieruchomości przylegają pasy zieleni, które, tak jak chodnik, są własnością gminy, a chodnik znajduje się dopiero za nimi. W takim wypadku to na gminie spoczywa obowiązek uprzątnięcia chodnika, ponieważ nie jest on położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Skoro jest odgrodzony od niej pasem zieleni, to dzięki temu właściciel nieruchomości zostaje zwolniony z obowiązku sprzątania. Pas odcinający oba tereny może mieć różną szerokość, np. 1 m lub 10 m, przy czym istotne jest by obiektywnie można było stwierdzić, że nieruchomość nie graniczy bezpośrednio z chodnikiem.

Jeżeli zatem zarządca drogi, projektując ją, przewiduje usytuowanie pasa zieleni oddzielającego przyszłą lub modernizowaną drogę i jej chodnik od nieruchomości graniczących z tą drogą, to należy uznać, że naraża gminę na dodatkowe koszty, związane z odśnieżaniem chodnika.

Drugim przypadkiem, kiedy właściciel posesji jest zwolniony z obowiązku sprzątania chodnika, jest sytuacja, gdy na chodniku jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Należy jednak zwrócić uwagę, że ustawa mówi tylko i wyłącznie o sytuacji, gdy taki postój lub możliwość parkowania jest na chodniku. Zatem sam fakt, że do chodnika przylega płatny parking nie zwalnia właściciela z obowiązku sprzątania chodnika, jeżeli nie dopuszczono też płatnego postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na chodniku przyległym do nieruchomości. Ponadto literalne brzmienie przepisu wskazuje, że chodzi o płatny postój i nieodpłatne parkowanie.

Skutki zaniedbania obowiązku.

Jeśli właściciel będzie się uchylać  od obowiązku utrzymywania czystości i porządku określonego m.in. w art. 5 uat. 1 pkt 4 ustawy grozi mu kara grzywny, którą wymierza się w trybie obowiązującym przy ściganiu wykroczeń ( art. 10 ust 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – mandat karny do 500 zł ) oraz zgodnie z art. 117§1 kodeksu wykroczeń wobec takiej osoby może być orzeczona kara grzywny do 1500zł albo kara nagany) . Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może też wydać decyzję nakazującą wykonanie obowiązków wynikających z ustawy w tym uprzątnięcia chodników z lodu, błota, śniegu i innych zanieczyszczeń.

Ponadto właściciela obciąża odpowiedzialność cywilna za skutki wypadków spowodowanych brakiem dbałości o chodnik. Jeśli zatem ktoś doznał szkody np. gdy poślizgnął się na nieuprzątniętym chodniku i złamał nogę lub doznał dotkliwych potłuczeń, skutki mogą być znacznie dotkliwsze niż grzywna. Poszkodowany może dochodzić od właściciela zwrotu wszelkich wynikłych ze zdarzenia kosztów, wydatków na leczenie, zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa i pokrycia innych strat, np. utraconych zarobków.

Komendant Straży Miejskiej
w Pyrzycach
Michał Maduzia

17 odpowiedzi na Nie zapomnij o obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika.

 1. kj pisze:

  A czy dziury w chodniku i na drodze tez mam zalatac czy wystarczy jak wybiore z nich brud i je poglebie?

 2. A co! pisze:

  Dziur w chodnikach nie sprawdzają, jak nogę połamię to gminę do sądu podam a co. To jest wasz zasrany obowiązek. Zapewnić bezpieczeństwo na chodnikach. Chcecie karać zacznijcie od siebie a co! A zrobię manifestację a co.

 3. gooodwis pisze:

  Prawo jest prawo tyle waszego, ze możecie wyrazić niezadowolenie tylko w sieci.

  • kk pisze:

   Olewałem śnieg i olewam syf na chodniku przed moją posesją

  • kj pisze:

   To prawo z poprzedniej epoki – chodnik nie jest moja wlasnoscia i dlaczego mam kogos wyreczac w sprzataniu? Jakos gmina nie przychodzi mi pomoc przy pracy w ogrodku. A straz miejska niech sie wezmie za sprzatanie kup z trawnikow, skoro nie potrafia dopilnowac wlascicieli psow.

 4. kk pisze:

  Czyli ustawa nie określa co to są te inne zanieczyszczenia. Gdyż „pogarszać walory estetyczne środowiska”, może zarówno kupa gnoju jak i rzucony przez robola pet. wszystko zależy od widzimisię straży miejskiej

 5. Anonimin pisze:

  Ktoś może mi odpowiedzieć czy art. 10 ust. 2 choć jeden raz był zastosowany wobec włodarzy tej gminy i miasta bo jakoś nie zauważyłem w Pyrzycach aby władze miasta dbały o porządek jak na dobrego gospodarza przystoi.
  W tym kraju obywatel jest tylko do karania, lecz o ironio nie kara się tych którzy na to zasługują

 6. jsl pisze:

  A jak bede chcial sie napic piwa na tym moim chodniku to co dostane mandat czy nie

 7. Anonim pisze:

  Proponuję aby Gmina wprowadziła nowe zarządzenie, żeby każdy mieszkaniec Pyrzyc osiem razy do roku miał obowiązek sprzątania Ratusza.

 8. Jarzombek pisze:

  ksiega ulicy mowi jasno, kto czystosci chodnika u siebie nie dopilnowywuje tego szczelaja dziekUJE ….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.